Actualitat i experiències

Aprovada la Llei del voluntariat

Aquesta Llei enforteix la missió de l’AACIC CorAvant de millorar la qualitat de vida de les persones que tenen una cardiopatia congènita i la de les seves famílies

El Govern ha aprovat el Projecte de la llei del voluntariat, que té per objectiu fomentar, promoure, reconèixer i protegir el model català de voluntariat.

Aquesta Llei significa un pas endavant per les associacions catalanes i des de l’AACIC CorAvant estem molt satisfets de la seva aprovació, ja que a partir de les accions de voluntariat s’enforteix la nostra missió de millorar la qualitat de vida de les persones que tenen una cardiopatia congènita i la de les seves famílies.

La Llei del voluntariat consta de quatre títols:

– Disposicions generals, en el qual es reconeix el voluntariat com un element diferencial d’entre les diverses formes de participació i com a actitud social que respon al sentiment de sentir-se solidari i a la vegada beneficiari de l’acció.

– Relacions entre el voluntariat i les entitats, on es presenta l’espai en el qual neix i s’estructura el voluntariat, és a dir, l’espai de les entitats privades sense ànim de lucre. En aquest apartat també s’exposen els drets i els deures de les persones voluntàries i de les entitats que fan possible les accions voluntàries, i renova i actualitza els drets i deures recollits en la Carta del Voluntariat de Catalunya.

– Relacions entre les entitats i l’Administració, on queda palès que s’han de fomentar els principis de col·laboració, complementarietat i participació entre ambdues parts.

– Foment del voluntariat, en el qual es promou el treball en xarxa i la posada en comú dels recursos existents en un mateix territori tot potenciant les mesures per a la sensibilització de la ciutadania i la seva incorporació en projectes o programes de voluntariat.

A més a més, aquesta Llei conté una disposició addicional sobre el voluntariat en matèria de protecció civil i cooperació al desenvolupament; una disposició transitòria referent a l’adaptació de les entitats; i dues disposicions finals: l’habilitació per al desenvolupament reglamentari i l’entrada en vigor de la Llei.