Transparència

Un dels nostres valors com a entitat és l’honestedat i la transparència en l’exercici de les nostres funcions i en la rendició de comptes.

L’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) amb CIF G60605318, adreça de la seu central al carrer Martí i Alsina, 22, local 1, 08031 de Barcelona, està inscrita al registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 15970, en data 9 de novembre de 1994. L’entitat és declarada d’Utilitat Pública el 5 de novembre de 2018 i dins del règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 24-12-2002).

Delegacions territorials de l’AACIC registrades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya:

 • Delegació de Tarragona.
 • Delegació de Lleida.
 • Delegació de Girona.

Registres d’entitats municipals als següents ajuntaments:

 • Tarragona, núm. 635.
 • Lleida, núm. 674.
 • Girona, núm. EH3169.
 • Sabadell, núm. 987.
 • Terrassa, núm. 1017.
 • Reus, núm. 388.
 • Badalona, núm. 736.
 • Esplugues de Llobregat, núm. 274.
 • Vilafranca del Penedès, núm. 537.
 • Tortosa, núm. 232.

A través d’aquest apartat pretenem comunicar als membres dels nostres grups d’interès el nostre compromís sòlid amb l’ètica, el bon govern, el compliment normatiu i la diligència deguda.

L’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) ha implementat, a través d’un tercer expert en Forensic & Compliance, el seu propi Model de Prevenció, Detecció i Gestió de Riscos Penals, adaptant-se així al règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establert en el Codi Penal espanyol. Aquest tercer certifica l’adequació d’aquest Model de Prevenció de Delictes de l’AACIC als requisits establerts pel Codi Penal espanyol i valora l’esforç realitzat per una entitat com la nostra a l’implementar aquest tipus de sistemes de compliment de forma totalment voluntària i compromesa amb el comportament ètic i diligent.

A més, AACIC compta amb elm seu propi Codi de Bon Govern i Ètica, el qual és part essencial de la nostra cultura de compliment i fidel reflex del nostre compromís constants amb l’autoregulació, l’ètica, la integritat i la transparència. De la mateixa manera, la nostra Política Anticorrupció es consolida com un element crític del nostre model de compliment normatiu.

Per una altra banda, posem a disposició de tots els membres dels nostres grups d’interès el nosre Canal Ètic a través del qual poden comunicar, de forma estrictament confidencial i inclús anònima, possibles irregularitats, dubtes, consultes, etc.: https://canaletico.es/es/aacic. Aquest canal és gestionat per una empresa externa en Forensic & Compliance que s’encarrega de garantir els més alts estàndards de confidencialitat, imparcialitat i minimització de conflictes d’interès, abans de traslladar l’expedient a la Compliance Officer. Des d’allà podreu accedir a les nostres principals normatives i polítiques.

En definitiva, l’AACIC treballa de manera constant per situar-se a la Vanguardia del compliment normatiu i l’ètica considerant intolerable i expressant formalment la nostra condemna a qualsevol il·legalitat o comportament que pugui ser titllat de no ser socialment responsable o poc ètic.   

A l’apartat de qui som i què fem d’aquesta web, també pots consultar les memòries anuals de l’entitat.

Documentació 2021

 • Comptes anuals 2021
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions i donacions, i altres informacions)

Documentació 2020

 • Comptes anuals 2020
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions i donacions, i altres informacions)

Documentació 2019

 • Comptes anuals 2019
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions i donacions, i altres informacions)

Documentació 2018

 • Memòria d’activitats i econòmica 2018
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)

Documentació 2017

 • Memòria d’activitats i econòmica 2017
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)

Documentació 2016

 • Memòria d’activitats i econòmica 2016
  (inclou memòria abreujada de l’exercici, ingressos i despeses, subvencions, col·laboradores estratègiques i econòmiques, balanç de situació i comptes de pèrdues i guanys)