Organització

L’AACIC i la Fundació CorAvant són dues entitats amb estructures pròpies que treballen conjuntament amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen amb una cardiopatia.

L’AACIC

Assemblea General

L’Assemblea General és l’Òrgan Sobirà de l’Associació, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. L’Assemblea es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.

La Junta Directiva de l’AACIC

La Junta Directiva és l’Òrgan de Govern que regeix, administra i representa l’Associació. Està formada per un president, un secretari, un tresorer i els vocals. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de l’Assemblea General. Els seus membres no perceben cap tipus de retribució econòmica.

Presidenta

Carme Hellín González
Pensionista.
És presidenta de l’Associació des del maig de 2013. En forma part des del maig de 2007. Va començar com a tresorera.
Té cardiopatia congènita.

Són pròpies de la presidenta les funcions següents:

  • La direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • La presidència i la direcció dels debats, tan de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat en els casos d’empat.
  • Enviar la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Secretària

M. Àngels Aguilar García
És secretària de l’Associació des del maig de 2015.

La secretària custodia la documentació de l’Associació. Aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Tresorer

Ramon Presas Berenguer
Empleat de la banca.
És tresorer de l’Associació des del maig de 2017.

Tinc ganes d’implicar-me en tot el possible per tal de donar un cop de mà a l’associació, valorant la tasca que ha fet en el meu cas personal.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

Vocals

Maria Teresa Conesa Molina

Maria Teresa Conesa
Pensionista no contributiva.
És vocal de l’Associació des del juny de 2021.

La motivació de ser voluntària-sòcia-vocal de l’entitat neix quan la cardiòloga em va adreçar a l’AACIC perquè em tractés el dol-xoc depressiu de la pèrdua de la meva mare (març 2018). Vull aportar els meus coneixements, sentiments i tot el que em van ensenyar els pares, sobretot la mare, i exterioritzar la felicitat, alegria, altruisme i autoestima als infants, joves i adults que, com jo, tenen una cardiopatia.

Luis Aused Enrich
És vocal de l’Associació des del maig de 2017.

Griselda Fillat Riberas
Pensionista (anteriorment, professora d’alemany i castellà).
És vocal de l’Associació des del maig de 2017.

Tinc una cardiopatia congénita i voldria contribuir, en la mesura del possible i segons la meva experiència i vivència com a afectada, a millorar la tasca de l’Associació.

Cecília Gómez Engler
Productora audiovisual de professió. Té una empresa als EUA amb dos socis i treballa des de Barcelona.
És vocal de l’Associació des del maig de 2017.

Soc mare d’una nena que té una cardiopatia congènita i ara mateix estic vinculada amb el projecte Cors Valents des del 2016.

Erundina González

Erundina González Monfort
Tècnica d’Urbanisme i Planificació Estratègica a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.
És vocal de l’Associació des del maig de 2019.

Amb l’Albert pensem que el millor que podem fer pels nostres fills és implicar-nos en un projecte com l’AACIC que ens ajuda a ser millors persones i millor família, que ens permet aprendre de la malaltia i de la seva vivència, i que amb la nostra experiència podem ajudar a noves famílies que tenen algun membre amb una cardiopatia.

Xavier Real

Xavier Real Balaguer
Enginyer Tècnic Elèctric ( Especialitat Electrònica Industrial ) Tècnic-Comercial.
És vocal de l’Associació des del maig de 2019.

La meva motivació per formar part de la Junta és mirar d’atansar l’Associació a les Terres de Ponent.

La Fundació CorAvant

Patronat de CorAvant

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Està constituït per un mínim de cinc membres i un màxim d’onze. Es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any.

Presidenta

Griselda Fillat Riberas
Pensionista (anteriorment, professora d’alemany i castellà).
Patrona.
Presidenta de la Fundació CorAvant des del gener de 2018.

Tinc una cardiopatia congénita i voldria contribuir, en la mesura del possible i segons la meva experiència i vivència com a afectada, a millorar la tasca de la Fundació.

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació a la presidenta.

Secretari

Borja Pardo

Borja Pardo Ibañez
Advocat.
Patró.
És vocal de la Fundació des del gener de 2018 i des del 13 de juny de 2019 n’és el secretari.

La meva motivació és col·laborar de forma directa amb la Fundació i ajudar a portar a terme els seus objectius fundacionals.

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Vocals

Neus Clofent Vilaplana
Comercial en el sector tèxtil.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2015.

M’agrada format part d’un grup de persones que es dediquen a fer una gran tasca, tan en l’àmbit familiar com social en el món de les cardiopaties.

Jaume Comas Gras
Actor.
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

Carme Hellín González
Pensionista.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2013.

Tinc una cardiopatia congènita i soc la presidenta de l’AACIC. Vull contribuir a ajudar a la Fundació en els propers anys.

Carles Prats Padrós
Periodista.
Patró.
És vocal de la Fundació des del gener de 2021. 

Entro a formar part del patronat de la Fundació amb la il·lusió de poder ajudar l’entitat i les famílies i els infants amb cardiopaties congènites. Confio poder aportar els meus coneixements com a periodista i l’experiència personal per la meva cardiopatia congènita.

Ramon Presas Berenguer
Empleat de la banca.
Patró.
És vocal de la Fundació des del gener de 2021. 

La meva entrada a la Fundació es basa principalment en la meva convicció que la tasca que desenvolupa comporta una gran ajuda cap a les famílies que tenen l’afectació d’una cardiopatia en algun dels seus membres.