Actualitat i experiències

Els drets a l’accessibilitat, a la protecció social i a la mobilitat són els més vulnerats segons l’informe RADAR ECOM 2021

El dimarts 19 de juliol es va presentar l’informe de vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica.

L’informe RADAR ECOM 2021 posa de manifest les 318 vulneracions de drets que hi va haver l’any passat, una xifra que gairebé triplica les vulneracions detectades en l’informe de l’any 2020 (121 vulneracions).

Els drets més vulnerats són: el dret a l’accessibilitat (18,6 %) i el dret a la mobilitat i el transport (14,2 %), per barreres arquitectòniques en l’espai públic i en l’edificació, la manca d’accessibilitat del transport…; i el dret a un nivell de vida adequat i a la protecció social (17,4 %), per les llistes d’espera eternes per accedir a ajuts, retard en resolucions, desinformació i traves burocràtiques.

Seguidament, hi trobem la vulneració del dret a l’habitatge (11,4 %), el dret al treball (10,4 %), dret a la salut (9,1 %), dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat (8,2 %), dret a l’educació (4,7 %), dret a la participació a les activitats culturals, de lleure i esportives (4,7 %),

Un any més, l’informe RADAR ECOM ha tornat a evidenciar que la infradenúncia de les vulneracions continua sent un problema per poder conèixer de manera més profunda la problemàtica de la vulneració de drets que pateixen les persones amb discapacitat física i/o orgànica. L’enquesta reflecteix que el 55,1 % de les vulneracions no van ser denunciades (d’un total de 178 vulneracions).

Pel que fa al perfil de les persones que han patit una vulneració, el 60,7 % són dones i el 64,4 % d’elles tenien entre 35 i 64 anys. Pel que fa a la procedència, el 75,8 % són residents a la província de Barcelona.

Si ens centrem en els principals agents vulneradors, el 65,4 % recau en l’administració pública, seguit de les empreses i entitats privades (21 %), els particulars i les comunitats de veïns (10,5 %) i els cossos policials i de seguretat (2,6 %).

Els principals llocs on s’han produït les vulneracions són els espais públics i les instal·lacions públiques (55,9 %), seguits dels espais privats (36,8 %), i els centres educatius (6,1 %).

Els llocs on més vulneracions s’han produït són les oficines d’atenció públiques (15,9 %), els espais públics (12,6 %), els centres sanitaris públics (13 %) i les estacions i mitjans de transport públics (10,8 %).

L’informe RADAR ECOM 2021 recull i analitza les dades registrades per ECOM al llarg de l’any sobre les vulneracions de drets que han tingut les persones amb discapacitat física i/o orgànica que atenen. L’objectiu d’aquest informe és denunciar i promoure el coneixement de la situació de desigualtat de les persones que tenen una discapacitat, tot i tenir reconeguts els mateixos drets que la resta de la ciutadania, i impulsar canvis que afavoreixin a la seva plena inclusió social en igualtat d’oportunitats. L’informe recull també un seguit de reptes i recomanacions per prevenir situacions de vulneracions i garantir els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica.

Llegeix l’informe RADAR ECOM 2021