Editorial

Participar és un dret, i no pas una obligació

L’Elisenda Ros, de l’empresa EDAS (Estudi d’Anàlisi Social) és la persona que ha guiat el procés per analitzar els elements de participació de l’AACIC-CorAvant i establir els punts forts per a l’elaboració del Pla de Participació per als propers cinc anys

Què hem d’entendre per ‘participació’?

La perspectiva participativa és entesa com la manera de vincular-se a un projecte col·lectiu i com la voluntat de cohesionar aquest col·lectiu.

Què hem d’esperar del Pla de Participació?

La millora de les estructures i els canals de participació, que han de ser l’instrument per incrementar la vinculació dels associats i associades i dels usuaris i usuàries en el projecte comú. En acabar l’estudi tindrem un document elaborat de manera compartida i consensuada.

En quin moment es troba l’elaboració del Pla de Participació? 

El treball té dues fases: la primera, la diagnosi de la participació, la fase en què ens trobem. S’identifiquen els criteris, els canals i els mecanismes de participació i comunicació de l’entitat i els seus punts forts i febles. Feta la diagnosi, se’n dedueixen unes idees força, que guiaran l’elaboració del pla, la segona fase.

Valoració global de la participació

  1. Motivació i participació altes dels col·lectius implicats.
  2. Grau de satisfacció alt de les persones que utilitzen els serveis d’atenció directa.
  3. Conjunt d’eines de comunicació ben potent.
  4. Confiança plena amb l’equip de professionals.
  5. Transparència.

Idees força

  • Socialitzar els espais de participació institucionals: combinar espais formals i informals de relació.
  • Dinamitzar els espais de relació: crear un sistema d’acollida de les persones que s’incorporen a l’entitat, facilitar-ne la integració.
  • Implicació del voluntariat extern: conèixer i compartir experiències.