Editorial

Teresa Eixarch

Néixer amb Cardiopatia Congènita

Teresa Eixarch Lanaspa, supervisora d’infermeria.

Quan un nadó és diagnosticat d’una malaltia greu suposa un trasbals per a tota la família. Durant l’estada del nen/a a l’hospital els professionals de l’Hospital Vall d’Hebron ens esforcem per fer-ho més amigable.

L’Hospital Vall d’Hebron és un hospital de portes obertes, on els pares estan presents durant tot el procés del seu fill. Apostem per la humanització de les cures, posant al centre del sistema el nen/a i la seva família. Oferim cures integrals, atenent tant els aspectes físics dels processos de malaltia i hospitalització com les repercussions psicològiques i socials d’aquests processos per als infants i les famílies. Els professionals treballem per millorar aspectes que incideixen en la qualitat de vida dels infants hospitalitzats: espais, organització, ocupació del temps d’hospitalització, materials lúdics i estratègies de joc com a recurs de salut.

Disposem de mestres per continuar amb els estudis, suport psicològic per al nen/a i la família (també dels germans que pateixen de la mateixa manera la separació del nucli familiar).

Darrerament hem adquirit, juntament amb la bicicleta estàtica, un bipedestador per facilitar la mobilitat del nen, al més aviat possible, després de dies enllitat. Tenim un programa de rehabilitació física, pulmonar i deglució, així com el programa de rehabilitació cardíaca. Tot junt fa que la recuperació sigui més ràpida i de més qualitat i, d’altra banda, s’intenten disminuir possibles seqüeles.

El fet que la família participi en les cures del seu fill, facilita que pugui marxar a casa més aviat, en aquest entorn els pares i les mares es converteixen en els cuidadors principals gràcies a les recomanacions escrites, a la formació en les cures que han rebut a l’hospital i a la detecció de signes d’alerta previs a l’alta.

Des de l’hospital continuem treballant pel benestar emocional dels nostres infants, celebrem les festes d’aniversari, visitem la unitat de cures intensives prèvies a l’ingrés, fem sortides al Parc Messi amb suport assistencial i tot allò que engloba la humanització de cures.