Formació i Recerca

L’AACIC també participa al Baròmetre de l’Ocupació en el Tercer Sector

El Baròmetre de l’Ocupació neix l’any 2014 amb voluntat de continuïtat i té com a finalitat conèixer d’una manera àgil, sistemàtica i periòdica l’estat de la situació i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones.

El Baròmetre és una iniciativa impulsada per La Confederació, la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, per encàrrec de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya i elaborada per l’Observatori del Tercer Sector.

Aquí teniu el resum dels punts més rellevants dels resultats del Baròmetre i la situació de l’AACIC pel que fa a aquests temes.

El Tercer Sector Social ha fet esforços per mantenir l’ocupació i no ha estat fins l’any 2011 que s’ha aguditzat la reducció de llocs de treball 

Aquesta primera edició posa de manifest que el Tercer Sector Social ha resistit en millors condicions la crisi que el mercat laboral català ja que en ple context de recessió, el sector ha fet esforços per mantenir l’ocupació i no ha estat fins l’any 2011 que s’ha aguditzat la reducció de llocs de treball. S’estima que actualment hi ha 85.645 persones contractades, un 15% menys respecte a les dades de l’any 2011 que oferia el darrer Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya i que quantificava en 100.000 professionals contractats.

La pèrdua de llocs de treball, vinculada principalment a la reducció del finançament de les polítiques socials, s’ha acompanyat de mesures alternatives com l’ajust de salaris i jornada laboral o la reestructuració de llocs de treball i funcions dins dels equips. En conjunt, un 47% de les entitats manifesten haver fet reestructuracions amb motiu de la crisi i amb la finalitat de sostenir l’activitat i mantenir l’ocupació; només el 17% manifesten haver hagut de fer acomiadaments. Aquestes mesures d’ajust es veuen també reflectides en el fet que la temporalitat en la contractació ha incrementat 7 punts respecte a l’any 2011. Actualment és d’un 38%.

L’AACIC, en el període 2009-2013, no va haver d’eli-minar cap lloc de treball encara que sí que va fer reajustaments de funcions dins l’equip i va reduir hores de dedicació d’alguns contractes laborals.

El Tercer Sector Social, un sector significativament feminitzat 

El perfil tipus de professional contractat al Tercer Sector Social és una dona, d’entre 26 i 35 anys, amb estudis secundaris, que fa menys de tres anys que treballa a l’entitat, amb contracte indefinit a jornada a temps parcial, i que treballa com a tècnica d’atenció directa.

xifres ocupacio 2011-2014 - barometre ocupacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades mostren una vegada més que es tracta d’un sector significativament feminitzat, amb un 71% de dones contractades, respecte al 47% del mercat laboral català. Malgrat que les dades mostren alguna diferència entre homes i dones especialment en la tipologia de jornada i de contracte, sembla que pot respondre més a especificitats pròpies dels serveis desenvolupats (menjadors escolars, atenció domiciliària, etc.) que no pas a diferències estructurals.

La plantilla de l’AACIC té un 100% de dones, d’entre els 30 i els 51 anys, amb estudis universitaris, amb més de tres anys a l’entitat, amb contracte laboral indefinit i a temps complet en la major part dels contractes. La presència masculina de treballadors a l’entitat, la trobem a través dels professionals externs que hi presten serveis especialitzats.

El Tercer Sector Social, un sector de pimes

Pel que fa a la dimensió i volum de contractació, les entitats del Tercer Sector Social català segueixen una tendència similar a les empreses catalanes, i un 92% tenen menys de 250 persones contractades, pràcticament equiparable a la dada del teixit productiu català (99%). Per tant, estem davant d’un sector format per pimes, on bona part de les entitats es concentra en un volum de contractació d’entre 10 i 49 persones (38%). Si bé en el conjunt la tendència és similar, destaca que mentre el 88% de les empreses catalanes tenen menys de 10 persones contractades, quasi el 60% de les entitats del Tercer Sector Social s’ubica a la franja d’entre 10 i 200 persones contractades. Això mostra que el Tercer Sector Social és un sector intensiu en contractació de professionals, plenament coherent amb la tipologia d’activitat desenvolupada: persones al servei de persones.

Un altre indicador que s’assimila significativament al comportament de les empreses ordinàries és l’índex d’absentisme laboral, que coincideix en el 4,2%. L’AACIC des de l’any 2015 té una plantilla de nou treballadores i quatre professionals més que presten serveis externs.

Necessitat de millorar el finançament del sistema de serveis socials i avançar cap a un model que permeti una més gran estabilitat dels equips professionals 

En termes generals i pel que fa a la tipologia de contractació, les dades posen de manifest que mentre que al mercat laboral català un 85% dels contractes són a jornada completa, al Tercer Sector Social català aquesta dada és del 44%; i que el nombre de contractes indefinits al mercat laboral català és del 82% enfront del 58% al Tercer Sector Social. Si bé bona part d’aquests resultats poden atribuir-se a la tipologia d’activitat i a les especificitats dels serveis que presten les entitats del Tercer Sector Social, també confirmen la necessitat de millorar el finançament del sistema de serveis socials i d’avançar cap a un model que permeti una més gran continuïtat dels serveis i, per tant, una major estabilitat dels equips professionals.

Segons dades del 2015, a l’AACIC, el 66% de contractes indefinits són a temps complet i el 34% a temps parcial. El 50% de les treballadores amb contracte indefinit fa que hi treballen entre set i dotze anys i el 50% entre tres i sis anys. Pel que fa als contractes temporals, el 100% són a temps parcial i tenen menys de tres anys d’antiguitat a l’AACIC.

Optimisme en les perspectives d’ocupació per als propers anys

Quan es pregunta a les entitats socials sobre les expectatives en l’ocupació, un 88% de les entitats considera que en els propers tres anys l’ocupació es mantindrà (54%) o s’incrementarà (34%).

expectatives futur - barometre ocupacio

Aquestes dades contrasten amb la situació complexa que encara pateixen les entitats socials (retards en el pagament dels serveis, deute acumulat, etc.) i la manca de garanties que actualment té el sector de creixement o millora del finançament dels serveis que desenvolupen. És per això que aquesta visió optimista pot respondre més a la constatació que els serveis d’atenció a les persones són ara més imprescindibles que mai per donar resposta a les necessitats socials i a la fragilitat de molts col·lectius, que no pas a una previsió d’estabilitat o millora del model de finançament.

En aquest apartat i segons les dades econòmiques del tancament provisional del 2015, l’AACIC és optimista vers nous reptes per als propers tres anys. Durant el 2015 s’han fet dos nous contractes laborals en la modalitat de pràctiques a temps parcial i s’ha pogut ampliar un dels contractes a temps parcial que es va fer l’any 2014.

Any rere any, des del 2013, la partida d’ingressos econòmics per activitat pròpia es va ampliant i consolidant. En l’exercici del 2013 representava un 42%, en el 2014 es va augmentar al 52% i l’any 2015 es preveu arribar al 50% dels ingressos per activitats pròpies. Aquestes dades ens marquen una clara tendència a reduir la dependència econòmica de les administracions públiques.

Podem dir doncs, que l’AACIC ha aconseguit diversificar els seus ingressos per poder fer front als deutes acumulats de l’Administració i poder garantir la prestació dels serveis d’atenció directa.

reptes futur - barometre ocupacio