Formació i Recerca

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya: participació efectiva i visió de futur a horitzó 2020

Una de les prioritats actuals del Departament de Salut és garantir un sistema de salut més proper, capaç de conèixer les experiències, les necessitats reals i prioritats de la ciutadania, i donar-hi resposta, comptant amb la seva participació.

Així, les actuals polítiques de salut situen la participació com una de les principals palanques de canvi del sistema català de salut, per assolir un model d’atenció centrat en les persones.

El Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, que és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut a Catalunya, situa els ciutadans, els pacients i el seu entorn com un agent imprescindible a incorporar de forma sistemàtica i efectiva per avançar en el model d’atenció centrat en la persona, model que es basa principalment en el seu apoderament i en la seva participació en els diferents nivells del sistema de salut.

Un d’aquests àmbits de participació està relacionat amb el disseny i desplegament de les polítiques de salut. És en aquest context on neix el 2012, i amb caràcter innovador, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC), que és l’òrgan de consulta i de participació dels representants dels pacients en el sistema català de salut: les entitats de pacients.

Des de la seva creació, el CCPC ha entomat diferents fites rellevants com ara el disseny i desplegament del seu propi full de ruta. En aquest sentit, a l’octubre de 2013 va rebre l’encàrrec del Govern de la Generalitat de dissenyar i desplegar el Pla estratègic de la participació del pacient en el sistema sanitari públic de Catalunya 2013-2016. Aquest full de ruta s’ha implementat per mitjà de diferents iniciatives que neixen de l’escolta activa i de la detecció de necessitats transversals de la persona que viu una malaltia i també del seu entorn. Per a fer-les factibles, es treballa en col·laboració amb diferents agents clau del sistema català de salut, com ara el Servei Català de la Salut, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), la Fundació TicSalut, etc.

Fa un any i mig, el CCPC va iniciar un procés de reflexió i d’anàlisi per tal de dissenyar el seu nou Pla estratègic 2017-2020, amb l’objectiu de definir, consensuar i consolidar la participació de les entitats de pacients al sistema públic de salut, a horitzó 2020. Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, espai on està adscrit el CCPC en aquesta Conselleria.

Aquest nou full de ruta es va elaborar per mitjà d’un procés participatiu, amb l’objectiu de recollir les opinions i l’expertesa dels diferents agents que s’interrelacionen en el procés de planificació, provisió i ús del sistema de salut. Així, en aquesta iniciativa en van prendre part el mateix CCPC, les entitats de pacients que hi estan adherides, els professionals de l’àmbit salut i social, els agents clau del sector salut i també la veu d’entitats a diferents regions sanitàries del CatSalut, veu poc representada fins al moment en el marc del CCPC. Com a aspectes més rellevants d’aquest nou Pla, cal destacar que es reforça la veu de les persones com a eix vertebrador del document i que el CCPC vol ser l’òrgan de representació efectiva, transversal i amb criteris territorials de les persones amb necessitats de salut i del seu entorn a Catalunya, referent i reconegut pel sistema de salut i per la ciutadania. Per a fer-ho factible, 8 són les seves línies estratègiques:

Destaquen com a àrees prioritàries

  • El foment de la participació del CCPC al sistema de salut. Aquesta participació inclou el nivell més elevat, que està relacionat amb la definició i desplegament de les polítiques sanitàries i també la resta d’àmbits on es duu a terme la participació de les persones en l’àmbit de la salut: la vinculada als models assistencials, a les organitzacions i serveis de salut, a la millora de la qualitat assistencial i a l’experiència del pacient quant a l’atenció rebuda, en són un exemple. També es reforça la participació que fa referència a la relació de la persona amb la seva pròpia salut i/o malaltia-necessitat de salut i a la relació que s’estableix amb els professionals de l’assistència, i se’n destaquen aspectes claus com el foment del model deliberatiu i la presa de decisions compartides.
  • L’enfortiment i la major visibilitat de les entitats de pacients i del teixit associatiu català. Aquest aspecte es considera clau per a una millor interlocució, per fer factible una participació efectiva i transformadora, un major apoderament de les organitzacions de pacients i, d’aquesta manera, contribuir al foment de sinergies i la promoció de bones pràctiques i el benchmarking.
  • La consolidació i la potenciació del nou model relacional de la ciutadania amb el sistema de salut, amb el foment d’un major apoderament de les persones en relació a la salut. S’inclouen en aquest àmbit, aspectes com la millora de l’alfabetizació en salut, la participació en l’àmbit de la recerca i la innovació en salut, l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TICS) com a agents facilitadors del canvi i també la millora de la comunicació entre les persones, els professionals i el sistema de salut, per a una comunicació efectiva i una millor participació, entre d’altres.
  • La visibilitat del CCPC i l’establiment d’aliances. El CCPC articula la veu del pacient a través de les entitats per tal de traslladar-la al sistema de salut. Així, aquest espai de participació es dóna a conèixer en el propi sistema de salut i també a la ciutadania. D’altra banda, el CCPC duu a terme les iniciatives a través de l’establiment d’aliances. Així, en aquest Pla es reforça la importància d’aquesta forma de treballar, consolidant les aliances ja existents i establint-ne de noves, com a factor clau d’aprenentatge i de feina ben feta.

Cal destacar que aquest nou Pla estratègic 20172020 va ser l’eix central de la 4a Jornada del CCPC “Compartir per avançar”, que es va fer a Barcelona el 22 de juny de 2017, sota el lema “Per una millor salut, una millor participació: horitzó 2020”. En el transcurs del matí, s’hi van dur a terme tres taules rodones per debatre al voltant dels seus eixos estratègics: la participació activa de les persones en la presa de decisions sobre la seva salut (decisions compartides), el foment de la participació efectiva de les entitats al sistema sanitari i les aliances, com a instrument operatiu d’aquesta participació. Amb aquesta quarta edició, la Jornada pròpia del CCPC “Compartir per avançar” s’està consolidant com un espai per a la reflexió conjunta entre els pacients, les entitats, els professionals i l’administració de salut.

En resum, amb aquests cinc anys de funcionament el CCPC és un exemple rellevant de participació del teixit associatiu català i ha adquirit un pes notori en el sistema de salut, com a espai d’escolta activa. Destacar, també, que des de la seva gestació, ha evolucionat de la funció consultiva a una de més participativa, en diferents iniciatives endegades en el mateix Departament de Salut i altres agents del sistema de salut, per tal d’incorporar la visió i les necessitats reals dels pacients en el disseny de les polítiques de salut i els seus instruments operatius, per a una millora de la salut de les persones.

Amb aquest nou escenari a horitzó 2020, el CCPC estableix i consolida les bases de la participació de les persones amb necessitats de salut per mitjà de les entitats de pacients i és promotor de la creació de sinergies per a fer front junts als nous reptes de present i de futur.

 

Núria Costa Vilar
Responsable per a la coordinació d’actuacions del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya i secretaria d’Atenció sanitària i Participació Departament de Salut.