Organització

AACIC i CorAvant són dues entitats amb estructures pròpies que treballen conjuntament.

L’AACIC

Assemblea General

L’Assemblea General és l’Òrgan Sobirà de l’Associació, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. L’Assemblea es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.

La Junta Directiva de l’AACIC

La Junta Directiva és l’Òrgan de Govern que regeix, administra i representa l’Associació. Està formada per un president, un secretari, un tresorer i els vocals. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de l’Assemblea General.

Presidenta

 

 

 

 

 

Carme Hellín González
Pensionista.
És presidenta de l’Associació des del maig de 2013. En forma part des del maig de 2007. Va començar com a tresorera.
Té cardiopatia congènita.

Són pròpies de la presidenta les funcions següents:

  • La direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • La presidència i la direcció dels debats, tan de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat en els casos d’empat.
  • Enviar la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
Contacta amb Carme Hellín

Secretària

M. Àngels Aguilar García
És secretària de l’Associació des del maig de 2015.

La secretària custodia la documentació de l’Associació. Aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Contacta amb M. Àngels Aguilar

Tresorer

Ramon Presas Berenguer
És tresorer de l’Associació des del maig de 2017.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

 Contacta amb Ramon Presas

Vocals

Luis Aused Enrich
És vocal de l’Associació des del maig de 2017.


Sara Caelles Monné
És vocal de l’Associació des del maig de 2015. 


Griselda Fillat Riberas
Pensionista (anteriorment, professora d’alemany i castellà).
És vocal de l’Associació des del maig de 2017.

Sóc afectada de cardiopatia congénita i voldria contribuir, en la mesura del possible i segons la meva experiència i vivència com a afectada, a millorar la tasca de l’associació.


Cecília Gómez Engler
És vocal de l’Associació des del maig de 2017. 


Salvador Mas de Xaxàs Rovellat
És vocal de l’Associació des del maig de 2003. 


Jose Vas Paniagua
Jubilat.
És vocal de l’Associació des del maig de 2013. En forma part des dels seus inicis. Va començar com a president.
Pare d’un noi amb cardiopatia congènita.

Crec que puc aportar la visió i l’experiència de la família amb fills i filles que han passat a ser adults amb cardiopatia congènita.

Per a més informació, consulta els Estatuts de l’AACIC

La Fundació CorAvant

Patronat de CorAvant

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat.

Està format per un mínim de cinc i un màxim d’onze Patrons/es, d’entre els quals hi ha un president, un secretari (pot ser o no ser patró) i els vocals.

President

 

 

 

 

 

Jose Vas Paniagua
Jubilat.
Fundador i president de la Fundació CorAvant des de la seva creació ( juny 2008).
Pare d’un noi amb cardiopatia congènita.

Crec que puc aportar la visió i l’experiència de la família amb fills i filles que han passat a ser adults amb cardiopatia congènita.

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació al president.

Contacta amb Jose Vas

Secretari

 

 

 

 

 

Joaquim Jornet Porta
Advocat.
És secretari no patró.

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Contacta amb Joaquim Jornet

Vocals

 

 

 

 

 

Fèlix Castillo López
Psicòleg.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

Fa molts anys que estic vinculat al món de les cardiopaties congènites en la vessant psicosocial.


 

 

 

 

 

 

Neus Clofent Vilaplana
Comercial en el sector tèxtil.
És vocal de la Fundació des del juny de 2015.

M’agrada format part d’un grup de persones que es dediquen a fer una gran tasca, tan en l’àmbit familiar com social en el món de les cardiopaties.


 

 

 

 

 

Jaume Comas Gras
Actor.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).


 

 

 

 

 

Carme Hellín González
Pensionista.
És vocal de la Fundació des del juny de 2013.

Tinc una cardiopatia congènita i sóc la presidenta de l’AACIC. Vull contribuir a ajudar a la Fundació en els propers anys.


 

 

 

 

 

Salvador Mas de Xaxàs Rovellat
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

 

Per a més informació, consulta els Estatuts de la Fundació CorAvant