Organització

AACIC i CorAvant són dues entitats amb estructures pròpies que treballen conjuntament.

L’AACIC

Organigrama AACIC 2018

Assemblea General

L’Assemblea General és l’Òrgan Sobirà de l’Associació, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. L’Assemblea es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.

La Junta Directiva de l’AACIC

La Junta Directiva és l’Òrgan de Govern que regeix, administra i representa l’Associació. Està formada per un president, un secretari, un tresorer i els vocals. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de l’Assemblea General. Els seus membres no perceben cap tipus de retribució econòmica.

Presidenta

 

 

 

 

 

Carme Hellín González
Pensionista.
És presidenta de l’Associació des del maig de 2013. En forma part des del maig de 2007. Va començar com a tresorera.
Té cardiopatia congènita.

Són pròpies de la presidenta les funcions següents:

  • La direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • La presidència i la direcció dels debats, tan de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat en els casos d’empat.
  • Enviar la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
Contacta amb la Carme Hellín

Secretària

M. Àngels Aguilar García
És secretària de l’Associació des del maig de 2015.

La secretària custodia la documentació de l’Associació. Aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Contacta amb la M. Àngels Aguilar

Tresorer

Ramon Presas Berenguer
Empleat de la banca.
És tresorer de l’Associació des del maig de 2017.

Tinc ganes d’implicar-me en tot el possible per tal de donar un cop de mà a l’associació, valorant la tasca que ha fet en el meu cas personal.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

 Contacta amb en Ramon Presas

Vocals

Luis Aused Enrich
És vocal de l’Associació des del maig de 2017.

Sara Caelles Monné
Pensionista.
És vocal de l’Associació des del maig de 2015. 

Sóc afectada per una cardiopatia congènita i visc a les terres de Lleida, on falta molta informació sobre les cardiopaties. Crec que la meva visió aporta a l’associació una visió clara de les necessitats de les persones amb aquesta malaltia. A més, m’encantaria que es conegués més a Lleida quina és la malaltia que tinc i poder anar amb tranquil·litat als metges i especialistes de la comarca sense patir per la poca informació que tenen i la poca cura que poden arribar a desenvolupar davant el meu cas. Crec que qualsevol malaltia s’ha de poder normalitzar i estudiar per donar a la gent que la pateix un diagnòstic clar i ajudar-lo en tot moment en el dia a dia, fent tot el possible perquè no se senti exclòs (en cap moment) d’aquesta societat. Aquests fets em motiven a voler ajudar en tot el que estigui a les meves mans.

Griselda Fillat Riberas
Pensionista (anteriorment, professora d’alemany i castellà).
És vocal de l’Associació des del maig de 2017.

Sóc afectada de cardiopatia congénita i voldria contribuir, en la mesura del possible i segons la meva experiència i vivència com a afectada, a millorar la tasca de la fundació.

Cecília Gómez Engler
Productora audiovisual de professió. Té una empresa als EUA amb dos socis i treballa des de Barcelona.
És vocal de l’Associació des del maig de 2017.

Sóc mare d’una nena que té una cardiopatia congènita i ara mateix estic vinculada amb el projecte Cors Valents des del 2016.

Salvador Mas de Xaxàs Rovellat
És vocal de l’Associació des del maig de 2003. 

Jose Vas Paniagua
Jubilat.
És vocal de l’Associació des del maig de 2013. En forma part des dels seus inicis. Va començar com a president.
Pare d’un noi amb cardiopatia congènita.

Crec que puc aportar la visió i l’experiència de la família amb fills i filles que han passat a ser adults amb cardiopatia congènita.

Per a més informació, consulta els Estatuts de l’AACIC

La Fundació CorAvant

Patronat de CorAvant

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat.

Està format per un mínim de cinc i un màxim d’onze Patrons/es, d’entre els quals hi ha un president, un secretari (pot ser o no ser patró) i els vocals.

Presidenta

 

 

 

 

 

 

 

Griselda Fillat Riberas
Pensionista (anteriorment, professora d’alemany i castellà).
Patrona.
Presidenta de la Fundació CorAvant des del gener de 2018.

Sóc afectada de cardiopatia congénita i voldria contribuir, en la mesura del possible i segons la meva experiència i vivència com a afectada, a millorar la tasca de la fundació.

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació a la presidenta.

Contacta amb la Griselda Fillat

Secretari

 

 

 

 

 


Joaquim Jornet Porta

Advocat.
No patró.

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Contacta amb en Joaquim Jornet

Vocals

 

 

 

 

 

 

 

Neus Clofent Vilaplana
Comercial en el sector tèxtil.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2015.

M’agrada format part d’un grup de persones que es dediquen a fer una gran tasca, tan en l’àmbit familiar com social en el món de les cardiopaties.

 

 

 

 

 


Jaume Comas Gras
Actor.
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

 

 

 

 

 

Carme Hellín González
Pensionista.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2013.

Tinc una cardiopatia congènita i sóc la presidenta de l’AACIC. Vull contribuir a ajudar a la Fundació en els propers anys.

 

 

 

 

 

Salvador Mas de Xaxàs Rovellat
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

Borja Pardo

 

 

 

 

 

 

Borja Pardo Ibañez
Advocat.
Patró.
És vocal de la Fundació des del gener de 2018.

La meva motivació és col·laborar de forma directa amb la Fundació i ajudar a portar a terme els seus objectius fundacionals.

 

Per a més informació, consulta els Estatuts de la Fundació CorAvant