Organització

AACIC i CorAvant són dues entitats amb estructures pròpies que treballen conjuntament.

La Junta Directiva de l’AACIC

La Junta Directiva és l’Òrgan de Govern que regeix, administra i representa l’Associació. Està formada per un president, un secretari, un tresorer i els vocals. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de l’Assemblea General.

La Junta Directiva té les facultats següents:

 • Representar, dirigir i administrar l’Associació.
 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant Organismes Públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
 • Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixen els acords que s’hi adoptin.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccioni els pressupostos de l’exercici següent.
 • Contractar els empleats que valgui per ajudar en la gestió diària.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions o altres ajuts i l’ús de locals o equipaments que permetin la realització dels fins de l’Associació.
 • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
 • Decidir sobre i dur a terme qualsevol actuació relativa als voluntaris de l’Associació.
 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Presidenta: Carme Hellín González

Són pròpies de la presidenta les funcions següents:

 • La direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • La presidència i la direcció dels debats, tan de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat en els casos d’empat.
 • Enviar la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Contactar amb la presidenta de l’AACIC

Secretària: M. Àngels Aguilar Garcia

La secretària custodia la documentació de l’Associació. Aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Contactar amb la secretària de l’AACIC

Tresorera: Cristina Sendra Huguet

La tresorera té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

Contactar amb la tresorera de l’AACIC

Vocals:

 • Rafael Arnaiz Ramos
 • Sara Caelles Monné
 • Rosalia Expósito Morales
 • Eladi González Sandoval
 • Houria Kabbou Aannouz
 • Salvador Mas de Xaxàs Rovellat
 • Jose Vas Paniagua

Per a més informació, consulteu el Capítol IV: La Junta Directiva, dels Estatuts de l’AACIC.

El Patronat de la Fundació CorAvant

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat.

El Patronat és l’òrgan que s’encarrega de:

 • Representar la Fundació dins i fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció.
 • Formular i aprovar els documents de la Llei de Fundacions.
 • Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres.
 • Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
 • Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas.
 • Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat.
 • Vetllar perquè s’acompleixin les finalitats fundacionals, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
 • Acordar un reglament de règim intern.

Està format per un mínim de cinc i un màxim d’onze Patrons/es, d’entre els quals hi ha un president, un secretari (pot ser o no ser patró) i els vocals.

President: Jose Vas Paniagua

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació al president.

Contactar amb el president de CorAvant

Secretari: Joaquim Jornet Porta

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Contactar amb el secretari de CorAvant

Vocals:

 • Rafael Arnaiz Ramos
 • Fèlix Castillo López
 • Neus Clofent Vilaplana
 • Jaume Comas Gras
 • Carme Hellín González
 • Salvador Mas de Xaxàs Rovellat

Per a més informació, consulteu el Títol IV: El Patronat i el Comitè de Direcció i altres òrgans de la Fundació, dels Estatuts de la Fundació CorAvant.