Missió, visió i valors

La nostra visió, missió i valors que encaminen els objectius i accions del nostre dia a dia estan reflectits en el nostre Pla estratègic i en tots el programes i projectes dirigits a donar resposta als reptes que ens proposem.

Missió

La nostra missió consisteix en oferir resposta a les necessitats socials de les persones amb cardiopatia congènita, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els que ens relacionem. Volem afavorir el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciem la recerca no clínica en les institucions. Sempre garantint la sostenibilitat econòmica a través de recursos propis i/o de tercers amb els que mantenim aliances pel desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit.

Visió

La nostra visió és constituir-nos com a referents a nivell nacional i internacional de les cardiopaties congènites, utilitzant la nostra capacitat per traccionar sobre la societat i els estaments públics i privats. Donem suport, defensem i responem sobre els interessos de les persones amb cardiopatia congènita, que es situen en el centre de totes les activitats i reben els nostres serveis en un marc d’excel·lència, innovació i millora contínua.

Valors

Relacions d’equip. Volem relacions enriquidores que respectin les diferències i ens permetin ser més eficaces.

Relacions amb els usuaris. Volem que se sentin entesos, reconeguts i els volem acompanyar cap a la capacitació.

Relacions amb els col·laboradors, proveïdors i voluntaris. Volem relacions empàtiques compartint visions apreciatives i tenir consciència de benefici mutu.

Relacions amb altres organitzacions i institucions. Volem ser un nodus (nus) important en una xarxa de reconeixement i col·laboració.

Trajectòria de l’AACIC i de CorAvant: d’on venim i cap a on anem. Volem recolzar-nos en els valors fundacionals (participació i suport) i ens projectem cap a nous horitzons prioritzant en els propers anys el desplegament territorial, el creixement del servei d’atenció directa i el desenvolupament del nou pla d’empresa per al creixement d’AACIC i de CorAvant.

Formació i aprenentatge. Volem fer una formació útil i que ens estimuli a aprendre coses noves i que, partint de la formació individual, ens porti a la millora del grup i a la creació de xarxes de col·laboració.

Definició social. Volem consolidar-nos com a referents de les cardiopaties congènites de forma sòlida, útil, amable i propera.

Projectes. Volem consolidar els projectes que ja tenim i estar oberts a nous projectes en funció de les necessitats i a partir del desenvolupament de les nostres possibilitats.

Salut de l’organització. Volem crear un ambient que faciliti la comunicació per al reconeixement de la feina ben feta i la que no tant.

Finançament. Volem tenir la suficient capacitat econòmica per fer front a la consolidació dels serveis i projectes imprescindibles i per poder afrontar el finançament de nous projectes necessaris per donar resposta a noves necessitats i inquietuds.

Pla Estratègic 2011-2016 prorrogat

Aprovat per l’Assemblea de l’AACIC i el Patronat de la Fundació CorAvant.

Consulta el Pla Estratègic de l’AACIC CorAvant